nasi eksperci

Trenerzy EDU GOV

Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

„Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce orzeczniczej.”
„Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym.”
„Skargi, wnioski petycje w postępowaniu administracyjnym.”


Prawnik. Administratywista. Pracownik administracji publicznej – zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego
jak i administracji centralnej. Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

W ramach studiów doktoranckich oraz jako wykładowca na jednej z prywatnych uczelni i trener przeprowadził ponad 1 700 godzin zajęć dla studentów i słuchaczy. W trakcie szkoleń oraz zajęć wykorzystuje przykłady zaczerpnięte z własnej praktyki urzędniczej. Zawsze prezentuje najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem, analizując je pod kątem profilu zawodowego uczestników/słuchaczy.

Joanna Kałużna-Ross

Przyjazny język urzędowy – warsztaty poprawnego redagowania”
Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji
“Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych”

“Korespondencja w administracji – warsztaty edytorskie”


Językoznawca, wykładowca, redaktor. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu.

Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”,   wydawnictwach naukowych i edukacyjnych, a także jako wykładowca akademicki na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych dla kontrolerów wewnętrznych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika”  i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON.  

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: prostej polszczyzny w urzędzie, redagowania pism kancelaryjno-urzędowych, poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji elektronicznej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji, komunikacji medialnej. Zajęcia dydaktyczne (w ramach szkoleń zamkniętych) przeprowadziła m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ambasady RP w Paryżu, Inspekcji Weterynaryjnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim. Ponadto przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń otwartych.

dr Łukasz Nosarzewski

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji publicznej.”


Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, informacyjnego, gospodarczego i prawa zamówień publicznych.
Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Studium zamówień publicznych w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego. Absolwent programu “Europejskie Prawo Prywatne” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu oraz kursu „Międzynarodowe Umiejętności Prawnicze” organizowanego przez Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu.

Wieloletni pracownik administracji, związany z Kancelarią Sejmu RP, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarią Prezydenta RP. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Od 2008 r. współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Nosarzewskiego. Autor tekstów prawniczych i artykułów naukowych. Publikuje m.in. w kwartalniku „Informacja w administracji publicznej” C.H. Beck. Autor rozdziału publikacji pod redakcją prof. nadz. dr hab. P. Szustakiewicza „Dostęp do informacji publicznej”.

Sławomir-Stanisław-Górski

dr Sławomir Stanisław Górski

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – ujęcie funkcjonalne.


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Pracę doktorską poświęconą uwarunkowaniom ochrony ludności w Rzeczypospolitej Polskiej obronił na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2015). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1990-1995, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1997-1999) oraz George C. Marshall European Center for Security Studies (2004, 2007).

Stażysta Ministerstwa Obrony Republiki Irlandii (1998). Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu wewnętrznemu, zarządzaniu kryzysowemu i ochronie ludności. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych związanych z bezpieczeństwem. Współautor Raportu Komisji Europejskiej „Science for Disaster Risk Management 2020”. Urzędnik Służby Cywilnej specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Urzędzie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (1999-2000), Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (2000-2001) oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zajmował między innymi stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (2006-2009), dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności (2012-2016) oraz radcy ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej (od 2017). Współautor dokumentów programowych, strategicznych i legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Koordynator prac związanych z rozwojem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Kamil Miśtal

„Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych”
„Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów”
„Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem oceny okresowej pracownika socjalnego”


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki, trener, dyrektor zarządzający ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym, prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej oraz szerokorozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych, ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia.

Renata Piecyk

Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020? Najczęstsze błędy w pigułce.”
“Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020? Kompendium wiedzy o głównych błędach.”


Ekspert w zakresie zarządzania finansowego projektów unijnych; posiada bogate 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów UE, w tym 8 lat na stanowisku kierowniczym w wydziale zarządzania finansowego w Instytucji Zarządzającej EFS oraz Instytucji Koordynującej EFS w Ministerstwie Rozwoju, przy czym wydział odpowiadał między innymi za ustanowienie procedur kwalifikowalności wydatków w projektach EFS.

Obecnie aktywnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i szkoleń w tematyce finansów EFS, głównie dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nadzorujących wdrażanie projektów unijnych, przeszkoliła ponad 1.500 osób.

Artur Wdowczyk

PPK w praktyce. Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych.”
“Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków w praktyce jednostek samorządu terytorialnego.”


Trener i ekspert z zakresu pracowniczych planów kapitałowych i finansów publicznych, z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa emerytalnego i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także program Top Public Executive (AMP) na IESE Business School w Barcelonie, University of Navarra.

Współtworzył system nadzoru nad pracowniczymi funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi. Kierował funduszem emerytalnym dla służb mundurowych. Ma bogate doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń. Obecnie współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Anna Jurzyk

„Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu”
„Ochrona danych osobowych – podstawy”
„Szkolenia wstępne i okresowe z ochrony danych”


Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zarzadzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z: Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych (UKSW), Zarządzania Zasobami Pracy (SGH) i Zarządzanie Kompetencjami Pracowników (Akademia Leona Koźmińskiego), ukończony kurs dla audytorów wewnętrznych systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2017.

Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, zdobyte m.in. w trakcie zatrudnienia w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (8 lat) oraz na stanowiskach różnego szczebla (ABI/IOD) związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej, nadzorze finansowym, w biurach rachunkowych, agencjach zatrudnienia, firmach szkoleniowych i gabinetach lekarskich/stomatologicznych/weterynaryjnych.

Realizowała szkolenia z ochrony danych osobowych zarówno zamknięte jak i otwarte dla pracowników administracji, sektora prywatnego, szczególnie pracowników działów kadrowo/płacowych i HR. W okresie 2007 – 2010 główny koordynator i wykładowca cyklu szkoleń dla wydziałów komunikacji współpracujących z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, dotyczącego ochrony danych osobowych w CEPiK (zostało przeszkolonych 2250 osób). Praktyk z 10 letnim doświadczeniem dyrektorskim/doradczym w pionach kadr, płac i HR, w dużych organizacjach i podmiotach administracji publicznej.

+
Przewiń do góry