Zamówienia publiczne do 130 000 zł po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: Maciej Murgrabia

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników również kierowników jednostek sektora finansów publicznych realizujących procedury zamówień publicznych do 130 000 zł. Tematyka szkolenia może okazać się przydatna dla kontrolerów i osób nadzorujących takie zamówienia. Szkolenie proponowane jest również dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie i przekazanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

Korzyści:

 • Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń

Cel szkolenia:

 • Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dającej możliwość efektywnego i bezpiecznego formalnie udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł. Prowadzący szkolenie przedstawi uczestnikom regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych wyłączonych spod rządów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przykłady dotyczące takich zamówień.

Założenia programowe i metodyka zajęć:

 • Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów oraz przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

TERMINY

27 września 2022

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

500 zł

PLAN SZKOLENIA

1. Wstęp – trochę historii:

 • zamówienia publiczne w Polsce i na świecie,
 • system zamówień publicznych,
 • ilość zamówień publicznych – wielkość rynku w Polsce,
 • skąd czerpać wiedzę o zamówieniach publicznych.

2. Planowanie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień do 130 tys. Zł:

 • etapy planowania zamówień publicznych: plan zamówień publicznych, ogłoszenia o zamówieniach, grupowanie zamówień,
 • podział zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

3. Szacowanie wartości zamówienia:

 • wartość szacunkowa zamówienia,
 • sposoby rozeznania rynku,
 • metody i sposoby szacowania wartości zamówienia,
 • jak szacować wartość zamówienia pojedynczego, a jak okresowego czy ciągłego,
 • czas ustalenia wartości zamówienia.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 • zasady tworzenia opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz usługi,
 • sposoby tworzenia opisów przedmiotu zamówienia,
 • dokładność oraz szczegółowość OPZ,
 • STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • różnica pomiędzy kosztorysem, a przedmiarem,
 • normy i nazwy własne w OPZ,
 • produkty równoważne.

5. Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. zł.:

 • czas trwania postępowania,
 • sposoby wyboru Wykonawców, kryteria oceny ofert,
 • kontakt z Wykonawcami, sposoby składania ofert.
 • inne praktyczne wskazówki przy prowadzeniu tego rodzaju zamówień,
 • notatki służbowe.

6. Ewidencja i kontrola zamówień publicznych do 130 tys. zł.:

 • wewnętrzne regulaminy zakupów do 130 tys. zł – zasady ich tworzenia,
 • przykładowy regulamin,
 • wyjątki, czyli dokonywanie zakupów z pominięciem regulaminu,
 • ewidencja zamówień do 130 tys. zł. – wymagania oraz zakres dokładności danych, sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

7. Umowa w zamówieniach nieobjętych ustawą ze względu na ich wartość:

 • umowa – tak, czy nie?
 • postanowienia istotne i nieistotne
 • przykłady zapisów w umowach
 • kary umowne
 • zmiany umowy, wypowiedzenie, odstąpienie.

8. Dyskusja, pytania i podsumowanie szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

Scroll to Top