Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistówOCHRONA OSÓB zGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE PRAWA.

Jednodniowe szkolenie praktyczne (6 godz.)

Prowadzący: ekspert z zakresu compliance i ochrony danych osobowych, pracownik działu compliance w kluczowej instytucji rynku finansowego, doświadczony trener i wykładowca, audytor systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów: compliance, organizacyjnych, zarządzania wiedzą oraz osoby zajmujące się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie,
 • pracownicy działów prawnych, osoby zajmujące się ochroną danych osobowych i kierownicy jednostek audytowych, 
 • pracownicy działów kadr, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wszyscy zainteresowani tematyką whistleblowing’u zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym ponieważ pojęcie „sygnalisty” dotyczy obydwu obszarów i nie ogranicza się tylko do pracowników, ale również  do osób współpracujących w ramach B2B, wspólników i członków zarządu oraz osób realizujących zlecone zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – Dz.Urz. L Nr 305 z 26.11.2019 r., s. 17; dalej jako: dyrektywa o ochronie sygnalistów,
 • zapoznanie uczestników z projektowanymi regulacjami ustawowymi: ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 • nabycie praktycznych umiejętności wdrożenia wymaganych przepisów o sygnalistach w swojej organizacji,
 • uzyskanie gotowych rozwiązań formalnych, które pozwolą przystosować organizację do wymogów prawa (w zakresie wymaganym dyrektywą)
 • ponadto uczestnicy będą mieli możliwość analizy dobrych praktyk, konkretnych przypadków i zapoznania się z najczęściej występującymi problemami. 

Korzyści:

 • uzyskanie wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia przepisów dotyczących sygnalistów (dyrektywy o sygnalistach oraz ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawaprojekt)
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarczy dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

 1. Zakres obowiązywania dyrektywy. Monitoring stosowania dyrektywy.
 2. Etapy wdrożeniowe dyrektywy.
  • Terminy wdrożeniowe.
 3. Typologia i definicje sygnalisty.
 4. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę.
  • Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.
  • Środki ochrony sygnalistów.
  • Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
 5. Ochrona danych osobowych sygnalistów.
  • RODO a dyrektywa o sygnalistach.
  • Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
  • Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
 6. Dyrektywa o sygnalistach, a przepisy krajowe.
 7. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
  • Przepisy ogólne ustawy
  • Zakaz działań odwetowych i środki ochrony
  • Zgłoszenia wewnętrzne
  • Zgłoszenia zewnętrzne
  • Ujawnienie publiczne
  • Przepisy karne
 8. Opracowanie niezbędnych wewnętrznych procedur formalnych.
 9. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.
 10. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
6 godzin szkoleniowych, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

TERMINY JESIEŃ 2022
WKRÓTCE

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

09:00 – 15:00
6 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

590 zł

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top