Postępowanie administracyjne w praktyce- vademecum.

Jednodniowe szkolenie praktyczne (8 godz.).

Program szkolenia uwzględnia zmiany dot. kwestii doręczeń, jakie miały wejść w życie w 2021 r. (zgodnie z ustawa o doręczeniach elektronicznych), a które ostatecznie wejdą w życie w 2022 r.

Prowadzący: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy/urzędnicy organów administracji publicznej (bądź innych jednostek), zaangażowani w prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji.

Cel szkolenia:

 • przedstawienie praktycznych aspektów postępowania administracyjnego, prowadzonego przez organ I instancji,
 • syntetyczne przypomnienie/odświeżenie wiedzy z zakresu procedury administracyjnej,
 • szkolenie może również stanowić początek zdobywania wiedzy o procedurze administracyjnej.

Korzyści:

 • pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy, analiza przepisów oparta na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • uzyskanie wzorów i wiedzy na temat dobrych praktyk,
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Zagadnienia ogólne.

 • Zakres obowiązywania kpa.
 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • • Ogólne zasady postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r. oraz 2020 r. – nowe brzmienie art. 14)
 • Strona postępowania administracyjnego
 • Interes prawny.
 • Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.

 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 • Zakres informacji z RODO.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism. Zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.

3. Postępowanie przed organem I instancji.

 • Terminy załatwiania spraw.
 • Ponaglenie – pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
 • Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
 • Terminy procesowe.
 • Obliczanie terminów (kazusy praktyczne).
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – z uwzględnieniem zmian z ustawy o doręczeniach elektronicznych:
  • Doręczenia elektroniczne wg ustawy – zakres zmian (kogo obejmują i na jakich zasadach? Nowe obowiązki administracji publicznej, obywatela oraz Poczty Polskiej).
  • Nowe usługi doręczeń: kwalifikowana usługa rejestrowa, publiczna usługa rejestrowa oraz usługa hybrydowa.
  • Doręczenia – zmiana hierarchii doręczeń.
  • Realizacja doręczeń.
  • Obowiązki administracji publicznej w zakresie doręczeń.
 • Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 • Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
 • Postępowanie uproszczone .
 • Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki/przykłady.
 • Prowadzenie akt sprawy administracyjnej.
 • Protokoły i adnotacje.
 • Metryka sprawy.
 • Udostępnianie akt sprawy (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO).

4. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie.

 • Decyzje administracyjne – elementy konieczne decyzji.
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.
 • Związanie organu decyzją.

5. Postępowanie odwoławcze.

 • Czynności organu I instancji – możliwość weryfikacji decyzji oraz możliwość ewentualnych zmian po wydaniu decyzji.
 • Postępowanie dowodowe przed organem II instancji
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
 • Decyzje formalne i merytoryczne.
 • Sprzeciw od decyzji kasacyjnej.

6. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

TERMINY JESIEŃ 2022
WKRÓTCE

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA


Udostępnij szkolenie

Scroll to Top