rodo ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu – zasady przetwarzania danych pracowników w związku z pandemią covid 19 – kompendium wiedzy

Szkolenie jednodniowe (8 h)

Szkolenie we współpracy z

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów kadr, HR, komórek socjalnych, szkoleniowych i rekrutacji,
 • przedstawiciele kadry zarządzającej odpowiedzialni za wdrożenie procedur gwarantujących zgodności z RODO,
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia:

 • aktualizacja wiedzy z zakresu przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia zgodnie z RODO z uwzględnieniem przepisów branżowych, nowego orzecznictwa i stanowisk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • szczegółowe omówienie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w trakcie sytuacji pandemicznej i pracy zdalnej (regulamin pracy zdalnej), legalność mierzenia temperatury,
 • zgodna z RODO organizacja szczepień przez pracodawcę – wytyczne UODO
 • przedstawienie zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w trakcie rekrutacji, pracowników podczas ich zatrudnienia, w tym w kontekście przetwarzania ich danych na potrzeby ZFŚS, jak i kwestie legalności monitorowania pracowników w miejscu pracy i poza nim (stosowanie oprogramowania szpiegującego, zbieranie informacji o pracowników z mediów społecznościowych, korzystanie z danych GPS-ów, monitowanie poczty elektronicznej pracownika, w tym także jej przechowywanie po ustaniu zatrudnienia)
 • przedstawienie obowiązków pracodawcy (jako administratora danych) zarówno tych o charakterze administracyjnym – realizacja zasady rozliczalności jak i w zakresie bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych,
 • przybliżenie roli inspektora ochrony danych i odpowiedź na pytanie, czy już samo powołanie go gwarantuje pracodawcy bezpieczeństwo,
 • poruszona zostanie też kwestia kiedy, komu i na jakiej zasadzie dane mogą zostać bezpiecznie udostępnione,
 • przytoczone zostaną decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładające kary administracyjne na pracodawców w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Korzyści:

 • pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy, podwyższenie kompetencji,
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja formacje pdf, wraz z kompletem wzorów – ok. 30 przydatnych w codziennym przetwarzaniu danych osobowych,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja multimedialna, aktywizacja Uczestników poprzez dyskusje na forum grupy, studia przypadków, mini-wykłady z omówieniem przykładów „z życia wziętych” wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • utrwalenie przekazanej wiedzy, analiza konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
 • wystarcza dostęp do urządzenia z Internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

TERMINY

DO USTALENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

390 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej RODO:

 • definicje podstawowych pojęć,
 • zasady przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki administratorów danych: administracyjne i w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych.

2. Szczegółowe przedstawienie zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:

 • jaki jest zakres danych osobowych przetwarzanych obowiązkowo,
 • dane osobowe przekazywane z inicjatywy kandydata, czy można je przetwarzać i na jakich zasadach,
 • sposób udostępniania danych przez kandydata pracodawcy,
 • okres przetwarzania danych osobowych kandydata (zróżnicowany w zależności od tego czy stosunek pracy został nawiązany, czy nie)
 • przetwarzanie danych o niekaralności kandydatów do pracy,
 • przetwarzanie danych kandydata w procesie przyjęcia do pracy w szczególności w zakresie informacji dotyczących stanu zdrowia.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez agencję zatrudnienia:

 • pozycja agencji w kontekście RODO; różnicowanie pozycji administratora danych, a podmiotu przetwarzającego, umowa powierzenia,
 • czynności w ramach pośrednictwa pracy: rekrutacja ukryta, udostępnienie danych przez agencję, rekrutacja na zlecenie pracodawcy, doradztwo personalne, pośrednictwo zawodowe, praca tymczasowa, outsourcing pracowniczy,
 • retencja danych.

4. Szczegółowe przedstawienie zasad przetwarzania danych osobowych pracownika:

 • przetwarzanie danych pracownika w trakcie pandemii covid – problem mierzenia temperatury, organizacja szczepień przez pracodawcę – stanowiska PUODO,
 • bezpieczne przetwarzanie danych w trakcie pracy zdalnej – wzory- regulaminu pracy zdalnej, analizy ryzyka,
 • przetwarzanie danych o niekaralności pracowników w sektorze finansowym, przetwarzanie danych szczególnie chronionych w tym danych biometrycznych – wzory dokumentów (wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych),
 • zasady przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych w odniesieniu do sprawców przestępstw seksualnych:
  – kiedy i w stosunku do kogo przeprowadzamy weryfikację w oparciu o Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  – procedura pozyskiwania danych,
 • problem badan trzeźwości pracownika,
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem działalności socjalnej:
  – podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
  – zakres pozyskiwanych danych – dopuszczalność zbierania informacji o dochodach, danych o stanie zdrowia
  – forma pozyskiwania danych np. oświadczenia członków rodziny, przesyłanie danych w formie elektronicznej.
  – obowiązki pracodawcy jako administratora danych – obowiązek informacyjny,
  – postępowanie z dokumentami, obowiązek weryfikowania przetwarzanych danych – coroczny obowiązek przeglądania całej dokumentacji ZFŚS,
  – okresy przechowywania i archiwizacja, przechowywanie dokumentacji medycznej.
  Wzory – obowiązków informacyjnych i zapisów w regulaminie ZFŚS.
 • specyfika przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu pracownika tymczasowego: przetwarzanie danych osobowych na etapie: rekrutacji, zatrudnienia, w trakcie stosunku pracy tymczasowej i w związku z rozwiązaniem tego stosunku.
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z odpowiedzialnością porządkową.
 • ochrona danych osobowych w ramach telepracy,
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego zakładu pracy, stosowanego w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej, monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni,

 • okres przetwarzania danych,
 • obowiązek informacyjny,
 • ukryty monitoring,
 • monitoring służbowej poczty elektronicznej,
 • inne formy monitoringu,
 • monitoring pracy zdalnej
 • badanie trzeźwości pracowników,
 • wzory dokumentów i konkretnych zapisów w regulaminie pracy dotyczących:
  – monitoringu, monitoringu poczty elektronicznej, monitoringu GPS.
  – informacji dla pracownika o zakresie, celach oraz sposobie zastosowania monitoringu GPS.

6. Status Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 • podstawy zatrudnienia,
 • wyznaczenie IOD jako obowiązek administratora danych,
 • zadania IOD,
 • uprawnienia IOD,
 • relacja ADO/IOD
 • wzory; przykładowy dokument – plan działania IOD.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych:

 • zróżnicowane środki w zależności od poziomu ryzyka,
 • informacje cyfrowe i analogowe,
 • w procesie rekrutacji:
  – bezpieczeństwo w komunikacji z pracownikami i współpracownikami,
  – pseudonimizacja i anonimizacja w procesach kadrowo – płacowych,
 • techniczne środki ochrony procesów kadrowych,
 • praktyka ochrony stanowiska pracy
 • bezpieczna praca zdalna
  – wzory dokumentów – wzór instrukcji kontroli systemów informatycznych w zakresie poprawności ochrony danych

8. Naruszenie ochrony danych osobowych – procedury reakcji na naruszenie:

 • relacja pracownik pracodawca w sytuacji naruszenia ochrony danych pracowników,
 • zgłoszenie naruszenia,
 • kiedy zawiadamiamy osoby, których dane dotyczą,
 • przykłady naruszeń.

9. Administracyjne środki ochrony prawnej.

10. Naprawienie szkody z tytułu naruszenia RODO w kontekście odpowiedzialności pracowniczej.

11. Odpowiedzialność karna na tle innych reżimów odpowiedzialności.

12. Przegląd decyzji Prezesa UODO w kontekście przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.

13. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe – prezentacja w pdf wraz z kompletem wzorów dokumentów ok. 30, kontakt i konsultacje z wykładowcą po zakończeniu szkolenia.

Certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany pocztą.

Scroll to Top