rodo ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w kadrach, płacach i działach HR.

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Warsztaty we współpracy z

Adresaci szkolenia:

 • Kadra zarządzająca i pracownicy działów kadr, płac i HR. Osoby zainteresowane ochroną danych osobowych w stosunkach zatrudnienia.

Cel szkolenia:

Całościowe przedstawienie problematyki ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia z uwzględnieniem: rekrutacji, okresu zatrudnienia i przetwarzania danych w aktach osobowych pracownika, czy też w związku z korzystaniem ze świadczeń socjalnych oraz w ramach pracowniczych planów kapitałowych i monitoringu. Słuchacze dowiedzą się o zasadach przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych, nie tylko zwykłych ale również dotyczących stanu zdrowia. Omówione zostaną warunki pozyskiwania w procesie rekrutacji i zatrudnienia informacji o niekaralności. Cały blok zostanie poświęcony bezpieczeństwu przetwarzania danych pracowników w związku ze stanem pandemii COVID 19 w ramach pracy zdalnej

W części warsztatowej zostaną zrealizowane ćwiczenia dotyczące obowiązków wynikających z RODO takich jak: informowanie o przetwarzaniu danych, ewidencjonowanie czynności przetwarzania, analizowanie ryzyka, ewidencjonowanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych itd.

Korzyści:

 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

1. Zagadnienia ogólne.

 • Zakres obowiązywania kpa.
 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r.).
 • Strona postępowania administracyjnego
 • Interes prawny.
 • Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.

 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 • Zakres informacji z RODO.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism.
 • Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.

3. Postępowanie przed organem I instancji.

 • Terminy załatwiania spraw.
 • Ponaglenie – pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
 • Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
 • Terminy procesowe.
 • Obliczanie terminów (kazusy praktyczne).
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
 • Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 • Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Posiedzenie w trybie współdziałania.
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
 • Postępowanie uproszczone .
 • Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki/przykłady.
 • Prowadzenie akt sprawy administracyjnej.
 • Protokoły i adnotacje.
 • Metryka sprawy.
 • Udostępnianie akt sprawy (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO).

4. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie.

 • Decyzje administracyjne – elementy konieczne decyzji.
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.
 • Związanie organu decyzją.

5. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie),
kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

19 MARCA 2021

16 KWIETNIA 2021

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

440 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

+
Przewiń do góry