Letnia akademia

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Trzydniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: dr Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Adresaci szkolenia:

Zajęcia dedykowane są dla pracowników administracji publicznej, którzy prowadzą
postępowania administracyjne, kończące się wydaniem decyzji (w tym również decyzji wydawanych w trybach nadzwyczajnych).

Założenia programowe i metodyka zajęć:

Program uwzględnia szeroką i opartą o orzecznictwo analizę najważniejszych zagadnień proceduralnych. Ponadto, w ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia dot. redagowania pism, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych.

W ramach zajęć uczestnicy będą mogli swobodnie konsultować się z Prowadzącym,
podejmując faktyczne problemy praktyczne. Dodatkowo, każdy dzień zakończony będzie panelem dyskusyjnym, w ramach którego Uczestnicy będą mogli wymienić się również swoimi doświadczeniami.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

I. Zagadnienia ogólne:

1) Pojęcie sprawy administracyjnej
2) Zasady ogólne postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad
(nowelizacja z 2017 r. oraz 2020 r. – nowe brzmienie art. 14)

II. Przymiot strony postępowania administracyjnego:

1) Analiza orzecznictwa związanego z art. 28 k.p.a.,
2) Omówienie kwestii: zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych,
3) Działania przedstawiciela ustawowego,
4) Działanie przez pełnomocnika.

III. Właściwość miejscowa organu:

1) Zasady ustalania właściwości miejscowej wg przepisów k.p.a.,
2) Miejsce pobytu, a miejsce zamieszkania,
3) Uznanie organu za niewłaściwy.

IV. Wszczęcie postępowania administracyjnego:

1) Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
2) Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism (zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych).
3) Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
4) Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością (z uwzględnieniem obowiązku informacyjnego z RODO).

V. Terminy:

1) Zasady obliczania terminów.
2) Termin załatwienia sprawy.
3) Ponaglenie.

VI. Doręczenia – pogłębiona analiza z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.

VII. Akta sprawy

1) Prowadzenie akt sprawy,
2) Utrwalanie czynności procesowych – metryka, protokół i adnotacja,
3) Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
4) Udostępnianie akt sprawy (sposób udostępnienia i osoby uprawnione do przeglądania akt).

VIII. Zakończenie postępowania

1) Decyzja administracyjna (forma – elementy, treść).
2) Problematyka decyzji ułomnych (niepełnych).
3) Umorzenie postępowania.
4) Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
5) Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.
6) Związanie organu wydaną przez siebie decyzją.
7) Milczące załatwienie sprawy.

IX. Odwołanie od decyzji:

1) Wymogi formalne odwołania (forma, treść, termin).
2) Tryb wnoszenia odwołania
3) Rektyfikacja decyzji – uzupełnienie, a sprostowanie.
4) Możliwość zmiany decyzji przez organ I instancji w wyniku odwołania przez wszystkie strony.
5) Zrzeczenie się prawa do odwołania.

DZIEŃ II

X. Postępowanie odwoławcze

1) Uzupełniające postępowanie dowodowe.
2) Decyzje organu odwoławczego.
3) Rola organu I instancji w toku postępowania odwoławczego.
4) Związanie organu I instancji wytycznymi co do wykładni przepisów prawa.

XI. Ostateczność i prawomocność decyzji:

1) Pojęcie ostateczności decyzji
2) Uzyskanie przymiotu prawomocności przez decyzję.
3) Czynności organu I instancji po zakończeniu postępowania sądowoadministracyjnego.

XII. Postępowania nadzwyczajne:

1) Postępowanie odwoławcze, a wadliwość decyzji.
2) Korelacja trybów nadzwyczajnych z postępowaniem sądowoadministracyjnym.
3) Zmiana i uchylenie decyzji:
a. Pojęcie nabycia prawa.
b. Przesłanki uchylenia lub zmiany.
4) Wznowienie postępowania:
a. Przesłanki.
b. Terminy.
c. Forma wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania.
d. Właściwość organu.
e. Rodzaje decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania.
5) Stwierdzenie nieważności decyzji:
a. Przesłanki.
b. Pojęcie „rażącego naruszenia prawa”.
c. Terminy (z uwzględnieniem zmian z 2021 r.).
d. Forma wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania.
e. Właściwość organu.
f. Dopuszczalne rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności.
6) Wznowienie postępowania, a stwierdzenie nieważności.
7) Wygaśnięcie decyzji.
a. Właściwość organu.
b. Dopuszczalność wygaszenia decyzji.
c. Forma wygaszenia decyzji.

DZIEŃ III

XIII. Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym.

1) Jakość języka urzędowego, a konsekwencje prawne:
a. Podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego – czy ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym językiem?;
b. Pisma urzędowe w postępowaniu administracyjnym – analiza przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych;
c. Prawidłowość decyzji administracyjnych – czy rzeczywiście język ma znaczenie? (analiza przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych).
2) Czynniki kształtujące język urzędowy współczesnej administracji publicznej (główne błędy w korespondencji urzędowej, zrozumiałość i prostota pism urzędowych).
3) Nowe tendencje w języku urzędowym i metody poprawy jego jakości (sposoby bezpiecznego upraszczania przekazu – kilka prostych i skutecznych metod, dzięki którym pisma urzędowe stają się czytelne dla każdego adresata).
4) Wskazówki techniczne dot. redagowania pism urzędowych (wprowadzanie skrótów, usuwanie podstawowych błędów edytorskich, czcionka, podpis).
5) Korespondencja elektroniczna (savoir vivre korespondencji e-mail, zwroty grzecznościowe i zasady udzielania odpowiedzi).

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
24 godziny szkoleniowe, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

27-29 LIPCA 2022
17-19 WRZESNIA 2022

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
24 godziny szkoleniowe

KOSZT SZKOLENIA

1350 zł

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top