Letnia akademia

Kodeks postępowania administracyjnego – PROCEDURA ADMINISTRACYJNA W PIGUŁCE

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący:

Adresaci szkolenia:

Zajęcia dedykowane są dla pracowników administracji publicznej, którzy prowadzą
postępowania administracyjne, kończące się wydaniem decyzji.

Cel szkolenia:

  • Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.
  • Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.

Korzyści:

Program uwzględnia podstawowe i najistotniejsze zagadnienia wynikające z przepisów k.p.a. Zajęcia mają charakter praktyczny, a poruszane tematy oparte są o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Dodatkowo, w ramach zajęć uczestnicy będą mogli swobodnie konsultować się z Prowadzącym, podejmując faktyczne problemy praktyczne.

PLAN SZKOLENIA

I. Zagadnienia ogólne:

1) Pojęcie sprawy administracyjnej
2) Zasady ogólne postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad
(nowelizacja z 2017 r. oraz 2020 r. – nowe brzmienie art. 14)

II. Przymiot strony postępowania administracyjnego:

1) Analiza orzecznictwa związanego z art. 28 k.p.a.,
2) Omówienie kwestii: zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych,
3) Działania przedstawiciela ustawowego,
4) Działanie przez pełnomocnika.

III. Właściwość miejscowa organu:

1) Zasady ustalania właściwości miejscowej wg przepisów k.p.a.,
2) Miejsce pobytu, a miejsce zamieszkania,
3) Uznanie organu za niewłaściwy.

IV. Wszczęcie postępowania administracyjnego:

1) Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
2) Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism (zmiany
wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych).
3) Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
4) Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością (z uwzględnieniem obowiązku
informacyjnego z RODO).

V. Terminy:

1) Zasady obliczania terminów.
2) Termin załatwienia sprawy.
3) Ponaglenie.

VI. Doręczenia – pogłębiona analiza z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.

VII. Akta sprawy

1) Prowadzenie akt sprawy,
2) Utrwalanie czynności procesowych – metryka, protokół i adnotacja,
3) Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
4) Udostępnianie akt sprawy (sposób udostępnienia i osoby uprawnione do przeglądania
akt).

VIII. Zakończenie postępowania

1) Decyzja administracyjna (forma – elementy, treść).
2) Problematyka decyzji ułomnych (niepełnych).
3) Umorzenie postępowania.
4) Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
5) Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.
6) Związanie organu wydaną przez siebie decyzją.
7) Milczące załatwienie sprawy.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

10 SIERPNIA 2022
21 WRZEŚNIA 2022

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

590 zł

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top