Gospodarka odpadami. Analiza obowiązujących przepisów.

Dwudniowe szkolenie praktyczne (12 godz.)

Prowadzący: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele podmiotów gospodarujących odpadami tj. wytwórców odpadów, posiadacze odpadów gospodarujących nimi, sprzedawcy oraz pośrednicy w obrocie,
 • przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej kontrolujących przestrzeganie ustawy, specjaliści ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadowej,
 • przedstawiciele organów administracji zajmujący się wydawaniem zezwoleń oraz pozwoleń w gospodarce odpadami,
 • osoby zaangażowane w kwestie odpadowe np. sporządzające sprawozdania środowiskowe, również odpowiedzialne za zorganizowanie transportów odpadów oraz wystawianie i zatwierdzanie kart przekazania odpadów,
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia:

 • przedstawienie problematyki odpadowej od podstaw, aż po kwestie szczególne, z uwzględnieniem najważniejszych nowelizacji,
 • analiza orzecznictwa sądowego,
 • zdobycie wiedzy oraz jej praktyczne wykorzystanie.

Korzyści:

 • pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy, podwyższenie kompetencji,
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja multimedialna, aktywizacja Uczestników poprzez dyskusje na forum grupy, studia przypadków, mini-wykłady z omówieniem przykładów „z życia wziętych” wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • utrwalenie przekazanej wiedzy, analiza konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ 1

1. Podmioty gospodarujące odpadami.

 • posiadacz odpadów, wytwórca, zbierający,
 • przetwarzający, odbierający, transportujący, pośrednik, sprzedawca,
 • odpowiedzialność prawna podmiotów oraz ich obowiązki.

2. Klasyfikacja odpadów:

 • metodologia klasyfikacji odpadów,
 • nadawanie kodów,
 • klasyfikowanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych,
 • szczególne wymagania dot. odpadów niebezpiecznych,
 • nieprawidłowe klasyfikowanie odpadów, przykłady, konsekwencje.

3. Uznanie materiału lub substancji za produkt uboczny.

 • utrata statusu odpadu.

4. Dopuszczenie do działania w gospodarce odpadami:

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • wpis do BDO w zakresie transportu odpadów,

5. Pytania i czas na dyskusję.

DZIEŃ 2

1. Wybrane wymagania w zakresie gospodarki odpadami:

 • monitoring wizyjny,
 • operat przeciwpożarowy,
 • sposoby i miejsca magazynowania odpadów,
 • zabezpieczenie roszczeń,
 • tytuł prawny do władania nieruchomością.

2. Ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość:

 • podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji,
 • podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji,
 • ewidencja uproszczona,
 • sprawozdawczość w gospodarce odpadami.

3. Przekazywanie odpadów:

 • odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności,
 • weryfikacja odbiorców,
 • formy przekazywania odpadów,
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
 • wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne.

4. Baza Danych Odpadowych – najważniejsze zagadnienia:

 • podmioty zobligowane do wpisu,
 • wpis i aktualizacja wpisu,
 • ewidencja i sprawozdawczość w BDO,
 • przekazywanie odpadów za pomocą BDO.

5. Szczególne przypadki w zakresie gospodarki odpadami:

 • gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie i akumulatory,
 • pojazdy wycofane z eksploatacji,
 • odbiór odpadów komunalnych.

6. Kontrola WIOŚ i innych organów kontroli:

 • prawa i obowiązki kontrolowanego,
 • przygotowanie do kontroli,
 • protokół kontroli i odmowa podpisania protokołu,
 • zarządzenie pokontrolne i inne działania pokontrolne,
 • decyzje wymierzające karę.

7. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
12 godzin szkoleniowych, po 6 godzin w ciągu dnia, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat w wersji drukowanej wysyłany pocztą, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

TERMINY JESIEŃ 2022
WKRÓTCE

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

09:00 – 15:00 (2 dni)
12 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top