Letnia Akademia

Gospodarka odpadami

Dwunodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący:

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • Pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • Osoby zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką odpadami,
 • Podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • Firmy produkujące opakowania, podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • Pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, pracownicy Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek publicznych zainteresowanych tematyką gospodarowania odpadami.

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami.
 • Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Korzyści:

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • dpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami,
 • kwalifikowania odpadów,
 • decyzji administracyjnych,
 • prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów,
 • obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi,
 • gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • weryfikacji odbiorcy odpadów,
 • realizacji obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory,
 • zmian przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka,
 • kontroli w firmie.

PLAN SZKOLENIA

1. Pojęcie odpadu (analiza orzecznictwa, obowiązek pozbycia się).

2. Podmioty gospodarujące odpadami (posiadacz odpadów, wytwórca, zbierający, przetwarzający, odbierający, transportujący, pośrednik oraz sprzedawca, a także odpowiedzialność prawna podmiotów oraz ich obowiązki).

3. Klasyfikacja odpadów:

 • metodologia klasyfikacji odpadów,
 • nadawanie kodów,
 • klasyfikowanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych,
 • szczególne wymagania dot. odpadów niebezpiecznych,
 • nieprawidłowe klasyfikowanie odpadów.

4. Uznanie materiału lub substancji za produkt uboczny.

5. Utrata statusu odpadu.

6. Decyzje (pozwolenia/zezwolenia) w gospodarce odpadami:

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenie zintegrowane,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • wpis do BDO w zakresie transportu odpadów,
 • kwestia przenoszenia pozwoleń na nowy podmiot.

7. Magazynowanie odpadów:

 • zakres rozporządzenia z IX 2020 r.,
 • obowiązki w zakresie magazynowania,
 • magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
 • przepisy przejściowe (wejście w życie, moment powstania obowiązków).

8. Wymagania szczególne w zakresie gospodarki odpadami:

 • monitoring wizyjny,
 • operat przeciwpożarowy,
 • zabezpieczenie roszczeń,
 • tytuł prawny do władania nieruchomością.

9. Przekazywanie odpadów:

 • odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności,
 • weryfikacja odbiorców,
 • formy przekazywania odpadów,
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
 • wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne.

10. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość:

 • podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji,
 • podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji,
 • ewidencja uproszczona,
 • sprawozdawczość w gospodarce odpadami.

12. Baza Danych Odpadowych – najważniejsze zagadnienia:

 • podmioty zobligowane do wpisu,
 • wpis i aktualizacja wpisu,
 • ewidencja i sprawozdawczość w BDO,
 • przekazywanie odpadów za pomocą BDO.

13. Szczególne przypadki w zakresie gospodarki odpadami:

 • gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie i akumulatory,
 • pojazdy wycofane z eksploatacji,
 • odbiór odpadów komunalnych.

14. Kontrola WIOŚ i innych organów kontroli:

 • uprawnienia inspektorów,
 • prawa i obowiązki kontrolowanego,
 • przygotowanie do kontroli,
 • protokół kontroli i odmowa podpisania protokołu,
 • zarządzenie pokontrolne i inne działania pokontrolne,
 • decyzje wymierzające karę.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
16 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

18-19 WRZEŚNIA 2022

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
16 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

1 150 zł

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top