Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych.

Jednodniowe szkolenie praktyczne (6 godz.)

Prowadzący: Kamil Miśtal

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy ZUS i urzędów skarbowych,
 • pracownicy wydziałów egzekucji administracyjnej w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownicy działów prawnych urzędów,
 • wszyscy zajmujący się prowadzeniem egzekucji w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników (poszerzenie wiedzy/przypomnienie) z regułami prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji, dotychczasową praktyką stosowania przepisów, orzecznictwem sądowym oraz nowymi instytucjami prawnymi, jakie znajdują się w systemie prawa egzekucyjnego od niedawna,
 • przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji – szereg instytucji egzekucyjnych zostanie przedstawionych w formie przykładowych rozwiązań stosowanych w ramach prowadzonych postępowań,
 • ponadto uczestnicy będą mieli możliwość analizy przypadków i zapoznania się z najczęściej występującymi problemami w egzekucji administracyjnej. 

Korzyści:

 • pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy. Analiza przepisów oparta na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • uzyskanie wzorów i wiedzy na temat dobrych praktyk,
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarczy dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Zagadnienia ogólne – istota postępowania egzekucyjnego w administracji

2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • obowiązek administracyjny i jego rodzaje,
 • wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
 • wyłączenia spod egzekucji administracyjnej,
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych (cel i zasady prowadzenia rejestru, obowiązki związane z jego funkcjonowaniem, udostępnianie danych z rejestru).

3. Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość,
 • organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • stadia postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej.

5. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • ustalenie wymagalności obowiązku administracyjnego,
 • upomnienie,
 • formy działań informacyjnych wobec zobowiązanego,
 • skarga na bezczynność wierzyciela,
 • wystawienie tytułu wykonawczego – w tym jego wymagana treść i forma przesłania oraz obowiązek aktualizacji tytułu wykonawczego.

6. Wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej:

 • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej,
 • badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny,
 • przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
 • uprawnienia organu egzekucyjnego i egzekutora w ramach przeprowadzania egzekucji administracyjnej.

7. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji

8. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji

9. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

10. Analiza wybranych środków egzekucyjnych należności pieniężnych:

 • egzekucja z pieniędzy,
 • z wynagrodzenia za pracę,
 • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,
 • a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z ruchomości i z nieruchomości,
 • licytacja elektroniczna.

11. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • podmioty zobowiązane do ich uiszczenia,
 • rodzaje kosztów i wydatków egzekucyjnych,
 • możliwość ich umorzenia,
 • tryb ich określenia,

12. Środki zaskarżenia. 

13. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
6 godzin szkoleniowych, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

29 listopada 2021

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

09:00 – 15:00
6 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

390 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top