Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), krok po kroku

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: Maciej Murgrabia

Adresaci szkolenia:

 • Przedstawiciele Zamawiających, którzy odpowiadają za proces przygotowania i realizacji zamówień publicznych. Wykonawcy, którzy ubiegają się o zamówienia publiczne.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu  tworzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Korzyści:

 • Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń

Założenia programowe i metodyka zajęć:

 • Wykład, prezentacja, praktyczne casestudy, przegląd orzecznictwa itd.
 • Wykład prowadzony w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu zamówień publicznych połączoną z doświadczeniami z lat ubiegłych

PLAN SZKOLENIA

1. Wstęp – trochę historii:

 • Zamówienia publiczne w Polsce i na świecie.
 • System zamówień publicznych.
 • Ilość zamówień publicznych – wielkość rynku w Polsce.
 • Skąd czerpać wiedzę o zamówieniach publicznych.

2. Zamówienia wielorodzajowe, podział zamówienia na części:

 • zamówienia wielorodzajowe – jak definiować czy zmówienie jest robotą budowlaną, usługą czy dostawą. Wspólny słownik zamówień, a rodzaj zamówienia.
 • podział zamówienia na części. Czy jest możliwy, kiedy się go stosuje, czy jest to opłacalne i korzystne dla Zamawiającego i Wykonawcy. Jak poprawnie dzielić zamówienie na części. 

3. Szacowanie wartości zamówienia:

 • terminy szacowania zamówienia.
 • sposoby szacowania zamówienia na przykładach. Jak szacować wartość zamówienia pojedynczego, a jak okresowego, czy ciągłego.

5. Opis przedmiotu zamówienia:

 • opisy przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz usługi,
 • sposoby tworzenia opisów przedmiotu zamówienia,
 • dokładność oraz szczegółowość OPZ,
 • STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • różnica pomiędzy kosztorysem, a przedmiarem,
 • normy i nazwy własne w OPZ,
 • produkty równoważne.

5. Analiza potrzeb Zamawiającego – nowe obowiązki dla Zamawiających:

 • jaki jest cel i kiedy należy przeprowadzić analizę potrzeb Zamawiającego,
 • po co się ją przeprowadza,
 • czy można odstąpić o analizy
 • termin przeprowadzania analizy potrzeb Zamawiającego.

6. Podmiotowe środki dowodowe:

 • spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
 • podmiotowe środki dowodowe, co to jest?
 • rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
 • okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one składane. 

7. Przedmiotowe środki dowodowe:

 • kiedy należy wymagać przedmiotowych środków dowodowych,
 • rodzaje przedmiotowych środków dowodowych, sposób ich złożenia,
 • dopuszczenie możliwości uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych,
 • sposób uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

8. Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczeń Wykonawców:

 • obligatoryjne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp,
 • fakultatywne przesłanki wykluczenia.
 • podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp, tj. tzw. fakultatywne podstawy wykluczenia, jeżeli zamawiający je przewiduje.

9. Kryteria oceny ofert oraz termin związania z ofertą:

 • rodzaje kryteriów oceny ofert, sposób ich punktowania,
 • ilość kryteriów oceny ofert, a rodzaj zamówienia,
 • przykłady różnych kryteriów, w zależności od rodzaju zamówienia,
 • przesłanki stosowania jednego kryterium tj. najniższej ceny,
 • termin związania ofertą, jego długość oraz sposób obliczania.

10. Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kary umowne: 

 • czy warto żądać wadium?
 • wielkość wadium oraz terminy jego wniesienia, rodzaje wadium,
 • zabezpieczanie należytego wykonania umowy, jego zasadność, wielkość oraz termin wnoszenia,
 • rodzaje zabezpieczenia oraz terminy jego zwolnienia,
 • wielkość i zasadność kar umownych, sposoby ich egzekwowania, koszty kar umownych.

11. Przygotowanie i udostępnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 • inne istotne kwestie dotyczące SWZ np. sposób komunikacji, dane adresowe, wizja lokalna, termin wykonania zamówienia itp.,
 • zapisy obowiązkowe oraz fakultatywne w SWZ,
 • udostępnianie SWZ przez Zamawiającego.

12. Zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 • sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami,
 • termin zadawania pytań oraz termin udzielania odpowiedzi,
 • kiedy można nie odpowiadać na pytania?

Dyskusja, pytania i podsumowanie szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

30 sierpnia 2022

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

520 zł

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top