Terminy szkoleń online na żywo w miesiącach październik – listopad 2020. Potwierdzone – szkolenia odbędą się!

Terminy:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie postępowania a także wyjaśnienie kwestii budzących największe zainteresowanie w praktyce pracy urzędników.

Cena szkolenia : 440 zł (zwolnione z vat).

Plan szkolenia

I. Przymiot strony postępowania administracyjnego:

1)         Analiza orzecznictwa związanego z art. 28 k.p.a.

2)         Omówienie kwestii: zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych.

3)         Działania przedstawiciela ustawowego oraz pełnomocnika.

II.            Właściwość organu:

1)      Zasady ustalania właściwości miejscowej wg przepisów k.p.a.

2)      Miejsce pobytu, a miejsce zamieszkania (wraz z problematyką obowiązku meldunkowego).

3)      Uznanie organu za niewłaściwy.

4)      Właściwość instancyjna.

III.            Terminy (obliczanie terminu, przywracanie terminu, przedłużanie terminu załatwienia sprawy – treść zawiadomienia, rozpoczęcie biegu terminu przez organem II instancji).

IV.        Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.

V.         Akta sprawy:

1)      Prowadzenie akt sprawy.

2)      Utrwalanie czynności procesowych – metryka, protokół i adnotacja (notatka).

3)      Udostępnianie akt sprawy (sposób udostępnienia oraz osoby uprawnione do przeglądania akt).

VI.       RODO w postępowaniu administracyjnym.

VII.     Odwołanie od decyzji:

1)      Wymogi formalne odwołania (forma, treść).

2)      Tryb wnoszenia odwołania. Termin.

3)      Rektyfikacja decyzji – uzupełnienie, a sprostowanie.

4)      Możliwość zmiany decyzji przez organ I instancji w wyniku odwołania przez wszystkie strony.

5)      Zrzeczenie się prawa do odwołania.

VIII.   Postępowanie odwoławcze

1)      Uzupełniające postępowanie dowodowe (zasada swobodnej oceny dowodów).

2)      Decyzje organu odwoławczego – forma, treść, uzasadnienie. Wymogi formalne decyzji administracyjnej.

3)      Rola organu I instancji w toku postępowania odwoławczego.

IX.      Ostateczność i prawomocność decyzji

1)      Pojęcie ostateczności decyzji

2)      Uzyskanie przymiotu prawomocności przez decyzję.

X.        Postępowania nadzwyczajne:

1)      Postępowanie odwoławcze, a wadliwość decyzji.

2)      Korelacja trybów nadzwyczajnych z postępowaniem sądowo-administracyjnym.

3)      Zmiana i uchylenie decyzji:

 1. Pojęcie nabycia prawa.
 2. Przesłanki uchylenia lub zmiany.
 3. Zmiana, a uchylenie – różnice.
 4. Zmiana i uchylenie na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

4)      Wznowienie postępowania:

 1. Przesłanki.
 2. Terminy.
 3. Forma wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania.
 4. Właściwość organu.
 5. Rodzaje decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania.

5)      Stwierdzenie nieważności decyzji.:

 1. Przesłanki.
 2. Pojęcie „rażącego naruszenia prawa”.
 3. Forma wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania.
 4. Właściwość organu.
 5. Dopuszczalne rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności.

XI.       Postępowanie sądowo-administracyjne

1)      Skarga – przekazanie do WSA.

2)      Postępowanie przed WSA – reprezentacja organu.

3)      Skarga kasacyjna.

4)      Postępowanie przed NSA.

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 6 godzin szkoleniowych, w godz. 8:30-15:30, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:00.

Certyfikat, materiały szkoleniowe (prezentacje, materiały uzupełniające i wyjaśnienia, przepisy prawa, wzory formularzy), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

Certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany pocztą.

Udostępnij: