Terminy szkoleń online na żywo w miesiącach styczeń – luty 2021r. Potwierdzone – szkolenia odbędą się!

Terminy:

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom (urzędnikom) organów administracji publicznej (bądź innych jednostek), wydającym decyzje administracyjne.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wydawania decyzji administracyjnych. Szkolenie ma umożliwić uczestnikom „odświeżenie” wiedzy, jak również jej gruntowne i usystematyzowanie.

Korzyści:

Analiza przepisów oparta na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. Praktyczna forma zajęć – przykłady oraz wzory. Dyskusja.

Metodyka zajęć:

prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady.

Prowadzący: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Prawnik, administratywista, trener, wykładowca. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji państwowej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcześniej Urząd Miasta Łodzi), a także jako wykładowca uczelni wyższych. Przeprowadził łącznie ponad 1200 godzin zajęć i szkoleń.

Cena szkolenia : 840 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Plan szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne.

 • Zakres obowiązywania kpa.
 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r.).
 • Strona postępowania administracyjnego.
 • Interes prawny.
 • Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.

 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 • Zakres informacji z RODO.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism.
 • Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.

3. Postępowanie przed organem I instancji.

 • Terminy załatwiania spraw.
 • Ponaglenie – pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
 • Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
 • Terminy procesowe.
 • Obliczanie terminów (kazusy praktyczne).
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
 • Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 • Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Posiedzenie w trybie współdziałania.
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
 • Postępowanie uproszczone .
 • Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki/przykłady.
 • Prowadzenie akt sprawy administracyjnej.
 • Protokoły i adnotacje.
 • Metryka sprawy.
 • Udostępnianie akt sprawy (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO).

4. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie.

 • Decyzje administracyjne – elementy konieczne decyzji.
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.
 • Związanie organu decyzją.
 • Ugoda administracyjna.
 • Milczące załatwienie sprawy.

5. Postępowanie odwoławcze.

 • Czynności organu I instancji – możliwość weryfikacji decyzji oraz możliwość ewentualnych zmian po wydaniu decyzji.
 • Postępowanie dowodowe przed organem II instancji
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
 • Decyzje formalne i merytoryczne.
 • Sprzeciw od decyzji kasacyjnej.

6. Postępowania nadzwyczajne– wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji.

 • Ostateczność, a prawomocność decyzji.
 • Tryby nadzwyczajne względem siebie.
 • Tryby nadzwyczajne, a postępowanie sądowoadministracyjne.
 • Zmiana lub uchylenie decyzji.
 • Wznowienie postępowania.
 • Stwierdzenie nieważności decyzji.

7. Administracyjne kary pieniężne.


Szkolenie na platformie szkoleniowej. 12 godzin szkoleniowych, po 6 godzin w ciągu dnia, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

Certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany pocztą.

Udostępnij: