“Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych”: Wykładowca – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych ALK oraz program Top Public Executive (AMP) na IESE Business School w Barcelonie, Uniwersytet Navarry. Pracował min. w urzędzie nadzoru emerytalnego (obecny KNF), gdzie zajmował się licencjonowaniem pracowniczych towarzystw i funduszy emerytalnych oraz rejestracją pracowniczych programów emerytalnych a także w jednej z zagranicznych firm ubezpieczeń na życie, gdzie przygotowywał ofertę produktów emerytalnych. Przez ponad 10 lat kierował funduszem emerytalnym dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Pełnił funkcję kierownika jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego urzędu administracji rządowej.


”Ochrona danych osobowych w kadrach, płacach i działach HR”: Wykładowca – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz m.in. studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe Zarządzanie kompetencjami pracowników na Akademii Leona Koźmińskiego. Ochroną danych osobowych zajmuje się od 1998 roku. Była jednym z pierwszych pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez wiele lat główny legislator Biura GIODO.  Była odpowiedzialna m.in. za proces przygotowania i uchwalenia obowiązującego 14 lat rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych. Następnie m.in. dyrektor personalny w dużej spółce, dyrektor departamentu i dyrektor generalny w urzędzie centralnym. Pracowała także jako doradca w jednej ze służb mundurowych. Koordynator wdrożenia RODO w jednym z urzędów centralnych. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wykładowca na uczelniach akademickich. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia.


“Postępowanie administracyjne w świetle specustawy koronawirusowej.”

“Doręczenia i terminy w postępowaniu administracyjnym w kontekście specustawy koronawirusowej.”

“Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce orzeczniczej.”

Wykładowca: Prawnik. Administratywista. Pracownik administracji publicznej – zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego, jak i administracji centralnej. Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

W ramach studiów doktoranckich oraz jako wykładowca na jednej z prywatnych uczelni i trener przeprowadził ponad 1 700 godzin zajęć dla studentów i słuchaczy. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy jako urzędnik administracji publicznej, swoje szkolenia oraz prowadzone zajęcia opiera w znacznej mierze na prawdziwych przykładach. Zawsze prezentuje najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem, analizując je pod kątem profilu zawodowego uczestników/słuchaczy.

Udostępnij: