Terminy szkoleń online na żywo w miesiącach styczeń – luty 2021r. Potwierdzone – szkolenia odbędą się!

Terminy:

Adresaci:

  • Przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty EFS 2014-2020 zajmujący się wydatkowaniem środków i rozliczaniem projektów
  • Osoby nadzorujące, odpowiedzialne za kluczowe decyzje finansowe

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z kluczowymi zasadami rozliczania projektów EFS
  • Przedstawienie głównych wymogów wynikających z umów o dofinansowanie i aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
  • Wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności dot. unikania nieprawidłowości w projektach EFS

Korzyści:

  • Praktyczne wskazówki dot. unikania nieprawidłowości w projektach EFS
  • Możliwość indywidualnych konsultacji kwestii szczegółowych (ostatni blok szkolenia)

Metodyka zajęć:

Prezentacja, praktyczne ćwiczenia i case study, przykłady z orzecznictwa

Prowadząca: Renata Piecyk

Ekspert w zakresie zarządzania finansowego projektów unijnych; posiada bogate 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów UE, w tym 8 lat
na stanowisku kierowniczym w wydziale zarządzania finansowego w Instytucji Zarządzającej EFS oraz Instytucji Koordynującej EFS w Ministerstwie Rozwoju, przy czym wydział odpowiadał między innymi za ustanowienie procedur kwalifikowalności wydatków w projektach EFS; obecnie aktywnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i szkoleń w tematyce finansów EFS, głównie dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nadzorujących wdrażanie projektów unijnych, przeszkoliła ponad 1.500 osób

Cena szkolenia jednodniowego: 540 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Plan szkolenia:

Blok 1

•             Nieprawidłowość i uchybienie w praktyce – definicje i case studies

•             Ocena kwalifikowalności wydatku krok po kroku

•             Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatku – przykłady błędów w praktyce

Blok 2

•             Racjonalność i efektywność wydatkowania środków – case studies

•             Zatrudnianie personelu w projektach współfinansowanych z EFS

•             Personel projektu, wykonawca i osoby zaangażowane w realizację projektu 

•             Kluczowe wymogi dot. personelu i możliwe błędy

Blok 3

•             Zamówienie – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności i PZP

•             Kluczowe wymogi dot. zamówień i możliwe korekty

Blok 4

•             Ryczałtowe koszty pośrednie

•             Rozliczanie efektów projektu

Blok 5

•             Indywidualne pytania szczegółowe (blok dla zainteresowanych)


Szkolenie na platformie szkoleniowej. 8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat wysyłany pocztą, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf ), kontakt z wykładowcą po zakończeniu szkolenia.

Udostępnij: